Serving : Cossham Hospital (Valid until: 04 Aug 19)

17
Somset,Keynsham,Keynsham Station (Stp C)Bristol,Hillfields,Cossham Hospital (N-B)Duration ≈36 mins

Mon-Fri
Sat
Sun

17
Bristol,Hillfields,Cossham Hospital (N-B)Gloucs,Southmead Hospital (G)Duration ≈36 mins

Mon-Fri
Sat
Sun

17
Gloucs,Kingswood,Moravian Rd (Stp C)Bristol,Hillfields,Cossham Hospital (N-B)Duration ≈4 mins

Mon-Fri
Sat
Sun

441
Bristol,Hillfields,Cossham Hospital (N-B)Somset,Newbridge,Oldfield School (SE-B)Duration ≈50 mins

Mon-Fri
  Only serves these points on certain days (e.g. non-school days).

441
Gloucs,Kingswood,Ashford Way (W-B)Bristol,Hillfields,Cossham Hospital (N-B)Duration ≈12 mins

Mon-Fri
  Only serves these points on certain days (e.g. non-school days).