Serving : Launceston Avenue (Valid until: 03 Nov 19)

17
Somset,Keynsham Station (Stp C)Gloucs,Hanham,Launceston Ave (N-B)Duration ≈22 mins

Mon-Fri
Sat
Sun

17
Hanham,Launceston Ave (N-B)Southmead Hospital (G)Duration ≈49 mins

Mon-Fri
Sat
Sun

44
Cadbury Heath,Newton Rd Shops (N-B)Hanham,Launceston Ave (N-B)Duration ≈16 mins

Mon-Fri
Sat
Sun

44
Gloucs,Hanham,Launceston Ave (N-B)Bristol,The Centre (C3)Duration ≈28 mins

Mon-Fri
Sat
Sun